Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลาง

ราคากลางซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)