Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราคากลาง

ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)