Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลาง

ราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 277 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 277 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)