Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราคากลาง

ราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 277 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 277 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)