Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวสารแนะนำ

ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต
ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต
เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2562 และ
ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต