Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

-  การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, น.6)

-  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)

-  การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

-  การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ

-  การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ช.2)

-  การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)

-  การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.4)

-  การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)

-  การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5)

-  การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งใช้การไม่ได้

-  การร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน

-  การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาคาร

-  การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน

-  การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน

-  การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย

-  การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)

-  การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, น.8)

-  การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.4)

-  การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)

-  การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็ม เพื่อทำการทดสอบที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร

-  การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว การกั้นรั้วชั่วคราว การสร้างนั่งร้านชั่วคราว

-  การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)

-  การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1)