Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

-  ​การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ

-  การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม

-  การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-  ​การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

-  การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

-  การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-  การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม

-  การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ

-  การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-  การเลิกมูลนิธิ

-  การเลิกสมาคม

-  การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-  การสอบสวนรับรอง

-  การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย