Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหา :
ตอบ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายปกครอง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2276 4144 
ตอบ  ฝ่ายทะเบียนเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2277 9100 - 3 ต่อ 7460
ตอบ  สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2277 9100 - 3 ต่อ 7474 - 5
เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน มายื่นคำร้องต่อสำนักทะเบียนที่ทะเบียนบ้านดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อแจ้งเอกสารสูญหาย และรอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
ให้เจ้าบ้านหรือบิดา มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายใน 15 วัน
ผู้มีส่วนได้เสีย ตรวจ หรือขอตรวจ หรือคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้านได้ทุกสำนักทะเบียน ในเวลาราชการ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท
บ้านที่ยังไม่มีเลขหมายประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ให้ผู้รื้อแจ้งการรื้อบ้านต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อบ้านเสร็จ
ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
ผู้ย้ายที่อยู่ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและคำยินยอมให้ย้ายข้าวของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่ ไปแสดงต่อนายทะเบียน และเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
ผู้ขอมีบัตรครั้งแรก ต้องมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานใช้สูติบัตร
ผู้ขอมีบัตรยื่นคำร้องภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท โดยยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานใช้บัตรเดิมที่หมดอายุ
ผู้ขอมีบัตรยื่นคำร้องภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหาย เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท โดยยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานใช้สำเนาบัตรเดิมที่ทำหาย หรือหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง เป็นต้น
คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานที่ใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หากคู่สมรสเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ใช้หลักฐานใบสำคัญการหย่ามาแสดงด้วย พยาน 2 คน
คู่หย่ายื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานที่ใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญการสมรส หนังสือข้อตกลงการหย่า พยาน 2 คน