Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

-  การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบ

-  การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย

-  การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง

-  การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตน

-  การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตน

-  การออกหนังสือรับรองการเกิด

-  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ  กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย

-  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น

-  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย

-  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีมีเอกสารราชการมาแสดง

-  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง

-  การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย

-  การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-  การขอใบแทนหนังสือสำคัญ  กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย

-  การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ 

-  การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล

-  การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ 

-  การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม

-  การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล     

-  การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

-  การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด

-  การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปีที่มีรายการบัตรเดิม)

-  การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร

-  การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด

-  การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ กรณีมีหลักฐาน

-  การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

-  การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน

-  การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ

-  การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย  กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูล หรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ 

-  การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ 

-  การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 

-  การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ กรณีฉบับเดิมชำรุด สูญหายหรือถูกทำลาย 

-  การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  

-  การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน

-  การจดทะเบียนการหย่า

-  การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่

-  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

-  การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสำนักทะเบียน

-  การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีในสำนักทะเบียน

-  การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

-  การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสำนักทะเบียน

-  การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียน

-  การจดทะเบียนสมรส กรณีบุคคลต่างด้าว

-  การจำหน่ายชื่อรอง

-  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

-  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยมีหลักฐานการตาย

-  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ

-  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตาย แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานการตาย

-  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง

-  การจำหน่ายชื่อสกุล

-  การแจ้งการตาย กรณีคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น

-  การแจ้งการตาย กรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร

-  การแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ

-  การแจ้งการตายของคนตายในท้องที่สำนักทะเบียน

-  การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)

-  การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล

-  การแก้ไขรายการบ้านกรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

-  การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ

-  การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย

-  การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่  (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล)

-  การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง

-  การแจ้งย้ายเข้ากรณีปกติทั่วไป

-  การแจ้งย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานข้อมูล)