Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
ข้อมูลทั่วไป
      
      สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข ๘ บุญรอด รุ่งเรือง เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน อายุระหว่าง ๒ ปี ๖เดือน ถึง ๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อม แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูในช่วงกลางวัน และเพื่อพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย ภายใต้การดูแลของแพทย์ พยาบาล ครูพี่เลี้ยง โดยให้บริการในเวลาราชการ