Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ส่วนราชการในสังกัด

ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย
 
​​ สำนักงานเลขานุการ
 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 กองสร้างเสริมสุขภาพ
 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 กองควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
 กองสุขาภิบาลอาหาร  สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข
 กองทันตสาธารณสุข  กองเภสัชกรรม
 กองการพยาบาลสาธารณสุข  สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 

 

 
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1   |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2   |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3   |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4   |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5   |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6   |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7   |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8   |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9   |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 |ดูแผนที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 |ดูแผนที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 |