Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

เอกสารเกี่ยวกับดิจิทัล

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
14/11/2020 แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
26/10/2020 รูปแบบการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
26/10/2020 เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณาโครงการเสนอ คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
02/10/2020 เกณฑ์ราคากลางเดือนพฤษภาคม2563 ดาวน์โหลด
02/10/2020 เอกสาร หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดหาระบบสารสนเทศ ดาวน์โหลด
28/09/2020 การดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
24/09/2020 แบบขอรหัสผู้ใช้ User ID ดาวน์โหลด
10/09/2020 การใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
10/09/2020 แนวทางการจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (OS) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1