Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

► คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2561) : คลิกที่นี่
► คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักอนามัย (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2561) มีดังนี้

         ♦ คำนำ สารบัญ บทสรุปของผู้บริหาร ฯลฯ : คลิกที่นี่
         ♦ กระบวนการที่ 1 กระบวนการบริหารจักการด้านการแพทย์และสาธารณสุข : คลิกที่นี่
         ♦ กระบวนการที่ 2 กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ : คลิกที่นี่
         ♦ กระบวนการที่ 3 กระบวนการบริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ : คลิกที่นี่
         ♦ กระบวนการที่ 4 กระบวนการป้องกันโรคโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ และการจัดการสุขาภิบาล : คลิกที่นี่
         ♦ กระบวนการที่ 5 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดและด้านเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : คลิกที่นี่
         ♦ กระบวนการที่ 6 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข : คลิกที่นี่
         ♦ กระบวนการที่ 7 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข : คลิกที่นี่
         ♦ ภาคผนวก : คลิกที่นี่
 
ลำดับที่ คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน  
1 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ ดาวน์โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองควบคุมโรคติดต่อ ดาวน์โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองทันตสาธารณสุข ดาวน์โหลด
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองการพยาบาลสาธารณสุข ดาวน์โหลด
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองเภสัชกรรม ดาวน์โหลด
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองสร้างเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลด
8 คู่มือการปฏิบัติงานกองสุขาภิบาลอาหาร ดาวน์โหลด
9 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ดาวน์โหลด
10 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ดาวน์โหลด
11 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปีพ.ศ.2564) ดาวน์โหลด
12 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดาวน์โหลด
13 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด