Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ ในขั้นตอนการเผยแพร่ ร่างขอบเขตงาน
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากสาธารณชนโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอย่างน้อย 3 ช่องทาง
1. ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร
    ---> http://www.bangkok.go.th/main/page.php?409
2. ทางเว็บไซต์สำนักอนามัย
    ---> http://www.bangkok.go.th/health/page/sub/3518/ข่าวประกวดราคา-/-สอบราคา-/-ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    ---> https://egp.bangkok.go.th/portal/2483011f-fe22-4c43-9f31-6619775593df
3. ทางเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร
    ---> http://www.oic.go.th/infocenter9/921/
4. ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร