Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
26/06/2020 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.... ดาวน์โหลด
03/03/2020 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศการบริการสาธารณสุขของพื้นที่กรุงเทพมหานครและการใช้ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรุง... ดาวน์โหลด
13/12/2019 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
13/12/2019 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อการสื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติการบริหารงานและการบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
09/08/2019 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ดาวน์โหลด
06/06/2019 พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
06/06/2019 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
06/06/2019 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
23/05/2019 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจราณาและวินิจฉัยอุทรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
23/05/2019 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ... ดาวน์โหลด
23/05/2019 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ... ดาวน์โหลด
22/05/2019 บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิการรับบริการด้านสุขภาพระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ สปสช. ดาวน์โหลด
22/05/2019 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ดาวน์โหลด
22/05/2019 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
22/05/2019 คำสั่งสำนักอนามัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด
22/05/2019 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
22/05/2019 คำสั่งสำนักอนามัย เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย ดาวน์โหลด
23/05/2019 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
22/05/2019 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลด
21/05/2019 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 3