Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

หนังสือราชการ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/05/2019 หนังสือด่วนมากและด่วนที่สุดจากสำนักการคลังและคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขาย... ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือด่วนที่สุดจากสำนักการคลัง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณ... ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือจากสำนักการคลัง ที่ กท 1305/5560 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือด่วนที่สุดจากสำนักการคลัง เรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือจากสำนักการคลัง ที่ กท.1305/4642 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือจากสำนักการคลัง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือจากสำนักการคลังและสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือด่วนที่สุดจากสำนักการคลังและคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือด่วนที่สุดจากสำนักการคลังและคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยืนข... ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือด่วนที่สุดจากสำนักการคลังและคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธาร... ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา ดาวน์โหลด
23/05/2019 หนังสือขอแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1