Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

แบบรายงาน แบบสำรวจและแบบฟอร์มต่างๆ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
31/05/2019 แบบสำรวจและคัดกรองผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
31/05/2019 เครื่องมือในการประเมินและคัดกรองความรุนแรงของศูนย์บริการสาธารณสุข ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบรายงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรายงานการค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยงในกลุ่มเด็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบสำรวจการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อส่วนราชการในสังกัดของสำนักอนามัย ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบสำรวจข้อมูลการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบฟอร์มระบบงานและแอพพลิเคชั่นของสำนักอนามัยที่ให้บริการแก่ประชาชนในปัจจุบันและจะดำเนินการในอนาคต ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบฟอร์มขอข้อมูลการให้บริการของส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย ดาวน์โหลด
23/05/2019 รูปแบบมาตรฐานการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครฯ (สพข. 2/59) ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดบริการสาธารณะ (กกถ.) สำนักอนามัย ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบฟอร์ม 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบฟอร์ม 354 (Indicator Template) ดาวน์โหลด
23/05/2019 แบบประเมิณตนเองตามแบบเก็บข้อมูลคุณภาพตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1