Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
21/05/2019 แผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) ดาวน์โหลด
21/05/2019 รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ สำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
21/05/2019 ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดสำนักอนามัยลงสู่ระดับส่วนราชการประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
21/05/2019 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
21/05/2019 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 สำนักอนามัย ดาวน์โหลด
หน้า 2 ของ 2