Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
01/02/2021 แผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ดาวน์โหลด
07/12/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักอนามัย ดาวน์โหลด
21/04/2020 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักอนามัย (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ดาวน์โหลด
20/12/2019 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 สำนักอนามัย ดาวน์โหลด
21/05/2019 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักอนามัย ดาวน์โหลด
23/09/2019 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักอนามัย (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ดาวน์โหลด
21/05/2019 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักอนามัย (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ดาวน์โหลด
21/05/2019 ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
21/05/2019 ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดสำนักอนามัยลงสู่ระดับส่วนราชการประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
21/05/2019 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักอนามัย ดาวน์โหลด
21/05/2019 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักอนามัย ดาวน์โหลด
21/05/2019 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
21/05/2019 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของสำนักอนามัย ดาวน์โหลด
21/05/2019 รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 สำนักอนามัย ดาวน์โหลด
21/05/2019 รายงานการประชุมผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด
21/05/2019 Executive Summary Health Department 2561 ดาวน์โหลด
21/05/2019 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
21/05/2019 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
21/05/2019 ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดสำนักอนามัยลงสู่ระดับส่วนราชการประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
21/05/2019 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2