Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

รายงานมาตรฐานในระบบงานของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) (ต่อ)

รายงานมาตรฐานในระบบงานของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

ระบบงานคลินิกฝากครรภ์
» รายงานรายชื่อหญิงมีครรภ์รายใหม่
» รายงานรายชื่อหญิงมีครรภ์นัดต่อเนื่อง

ระบบงานคลินิกวางแผนครอบครัว
» รายงานทะเบียนวางแผนครอบครัว (ยาเม็ด)
» รายงานทะเบียนวางแผนครอบครัว (ยาฉีด)
» รายงานทะเบียนใส่ห่วงอนามัย
» รายงานทะเบียนถอดห่วงอนามัย
» รายงานทะเบียนฝังยาคุมกำเนิด
» รายงานทะเบียนถอดยาฝังคุมกำเนิด
» รายงานทะเบียนจ่ายยาคุมกำเนิด

รายงาน 52 หน้า
» รายงานกิจกรรมงานรักษาพยาบาล
» รายงานกิจกรรมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
» รายงานกิจกรรมจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
» รายงานการให้บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข
» รายงานกิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน
» รายงานกิจกรรมงานอนามัยแม่และเด็ก
» รายงานกิจกรรมงานคลินิกสุขภาพเด็กดี
» เฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กในคลินิก (อายุ แรกเกิด - 5 ปี)
» รายงานกิจกรรมงานชันสูตรโรค
» รายงานกิจกรรมงานบริการผู้สูงอายุ
» รายงานกิจกรรมงานคลินิกวางแผนครอบครัวและถันยรักษ์
» รายงานกิจกรรมงานคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง
» รายงานจำนวนผู้รับบริการตรวจ Pap Smear
» รายงานกิจกรรมห้องยา
» รายงานกิจกรรมงานทันตกรรม

รายงาน 11 รง. 5
» รายงานสรุปการให้บริการกิจกรรมบริการของหน่วยบริการ (11 รง. 5)(การดูแลเด็กแรกเกิด 0 - 5 ปี )
» รายงานสรุปการให้บริการกิจกรรมและค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ(11 รง.5)(การดูแลเด็กและผู้ใหญ่(ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป))
» รายงานสรุปการให้บริการกิจกรรมบริการของหน่วยบริการ (11 รง. 5)(การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6 - 14 ปี))
» รายงานตารางสรุปกิจกรรมบริการของหน่วยบริการ
» รายงานสรุปการให้บริการกิจกรรมและค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ(11 รง.5) (ข้อมูลการคลอด)
» รายงานสรุปการให้บริการกิจกรรมบริการ ของหน่วยบริการ(11 รง.5) (วางแผนครอบครัว)
» รายงานการให้บริการจำแนกตามกิจกรรม ส่งเสริมและป้องกันโรค

บันทึกข้อมูลแฟ้ม Plus-17 แฟ้ม Itemize
» ไม่มีรายงานในระบบ

ระบบงานสุขภาพจิตและคลินิกสุขภาพจิต
» รายงานรายชื่อผู้ป่วยนอกที่มารับบริการรายวัน
» สถิติภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
» รายงานปฏิบัติงานคลินิกสุขภาพจิต

ระบบงานสังคมสงเคราะห์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
» รายงานค้นหาคนพิการจากการสำรวจของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ
» รายงานค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง
» รายงานผู้ใช้บริการสังคมสงเคราะห์ที่มีปัญหาทางกฎหมายที่เป็นคดี
» รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากนักสังคมสงเคราะห์ (แบบที่ 1)
» รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากนักสังคมสงเคราะห์ (แบบที่ 2)
» รายงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข
» รายงานการลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์แว่นสายตา (นักเรียน)
» รายงานการลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์แว่นสายตา (ประชาชนทั่วไป)
» รายงานได้รับการสงเคราะห์แว่นสายตา (นักเรียน)
» รายงานได้รับการสงเคราะห์แว่นสายตา (ประชาชน)
» รายงานการจัดบริการตรวจการได้ยิน (กรณีหน่วยรถเคลื่อนที่)
» รายงานการจัดบริการตรวจการได้ยิน (ในคลินิก)
» รายงานรายชื่อผู้รับบริการในศูนย์ตรวจการได้ยิน
» รายงานคลินิกกายภาพบำบัด (ในคลินิก)
» รายงานคลินิกกายภาพบำบัด (เยี่ยมบ้าน)
» รายงานการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด

ระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
» รายงานทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับบริการ คลินิกบำบัดผู้ติดสารเสพติด
» รายงานทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับบริการ จิต สังคม บำบัด
» รายงานการติดตามผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด
» สรุปผลการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด
» แบบรายงานผลโปรแกรมจิต สังคม บำบัด(BMA Matrix Model) สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด
» รายงานคลินิกบำบัดบุหรี่ประจำเดือน
» รายงานการดูแลผู้ใช้แอลกอฮอล์
» แบบรายงานด้านการป้องกันการติดยาเสพติด
» รายงานการปฏิบัติงานคลินิกในเวลา/นอกเวลารายวัน (คน) ของคลินิกยาเสพติด
» รายงานการปฏิบัติงานคลินิกในเวลา/นอกเวลาประจำปี ของคลินิกยาเสพติด
» รายงานกิจกรรม BMA Matrix Model รายบุคคล
» สรุปรายชื่อการบันทึกข้อมูลของคลินิกบำบัดการติดยาเสพติด
» รายงานปริมาณการจ่ายยาเมทาโดนประจำวัน
» รายงานการดูแลผู้ใช้แอลกอฮอล์ประจำปีงบประมาณ

ระบบสาธารณสุขและระบบงานควมคุมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
» 1-3. รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลสุขภาพครอบครัว รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 4. รายงานจำนวนและร้อยละของประชากรที่ได้รับการสำรวจข้อมูลสุขภาพครอบครัว (Health Survey)
» 5. รายงานทะเบียนรหัสบ้าน ครอบครัว และบุคคล (Health Survey)
» 6-8. รายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 9. รายงานจำนวนร้อยละของประชากรที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน (Home Visit)
» 10. รายงานทะเบียนการเยี่ยมบ้าน (Home Visit)
» 11-13. รายงานสรุปการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care)
» 14. รายงานสรุปการรับ-ส่งต่อการดูแลที่บ้าน
» 15-16. รายงานสรุปผลการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ถึง 6 สัปดาห์)
» 17-18. รายงานทะเบียนส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ถึง 6 สัปดาห์)
» 19. รายงานการติดตามประเมินผลการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ถึง 6 สัปดาห์)การเยี่ยมครั้งที่ 2
» 20. รายงานจำนวนของผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care)
» 21. รายงานทะเบียนผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care)
» 22. รายงาน 10 อันดับโรค (Home Health Care)
» 23. รายงาน 10 อันดับโรคไม่ติดต่อ(ควบคุมได้) (Health Survey)
» 24-26. รายงาน 10 อันดับโรคติดต่อเฝ้าระวัง (Health Survey) รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 27-29. รายงาน 10 อันดับโรค (ส่งต่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน)
» 30-32. รายงานกิจกรรมพยาบาล รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 33-35. รายงานประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 36-38. รายงานประเมิน Barthel activity of daily living scale ระดับการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 39-41. รายงานประเมินความเครียด ST-5 รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 42-44. รายงานคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q), 9 คำถาม (9Q) รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 45-47. รายงานประเมินอาการถอนพิษแอลกอฮอล์ (CTWA-AR) รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 48-50. รายงานประเมินปัญหาจากการดื่ม (AUDIT) รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 51-52. รายงานประเมินการติดแอลกอฮอล์ (DSM-IV)
» 53-54. รายงานประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่
» 55-56. รายงานประเมินการติดสารนิโคติน
» 57-59. รายงานการปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชน
» 60-62. รายงานการปฎิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข รายศูนย์ฯ | รายศูนย์ฯ+ชุมชน
» 63. รายงานการปฎิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (แบบรายบุคคล)
» 64. รายงานร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุข
» 65. รายงานการจ่ายค่าตอบแทน
» 66. รายงานการขอขึ้นทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุข
» 67. รายงานทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุข
» 68. รายงานข้อมูลชุมชน(GIS)
» 69. รายงานข้อมูลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม(GIS)
» 70. รายงานวินิจฉัยชุมชน ของศูนย์ฯ

ระบบงานสุขภาพนักเรียน
» รายงาน
» รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียน
» รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียน
» สรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียน
» แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
» แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (นักเรียนผู้นำด้านสุขภาพ)
» แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
» ผลการชั่งน้ำหนักเด็กนักเรียนระดับอนุบาล
» ผลการชั่งน้ำหนักเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (ตอนต้น - ตอนปลาย)
» รายงานกิจกรรมด้านวิชาการ งานอนามัยโรงเรียน
» แบบประเมินผลการดำเนินงานสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา
» รายงานกิจกรรมประจำเดือน
» รายงานการให้ทันตสาธารณสุขในโรเรียน
» รายงานการให้ทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
» รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนที่พบโรค/ความผิดปกติ (ระบุโรค)
» รายงาน (แบบรวม)
» รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียน (แบบรวม)
» สรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียน (แบบรวม)
» แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง (แบบรวม)
» แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มน.ร.อาสาสมัครสาธารณสุขในร.ร. (น.ร.ผู้นำด้านสุขภาพ) (แบบรวม)
» แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (แบบรวม)
» ผลการชั่งน้ำหนักเด็กอนุบาล (แบบรวม)
» ผลการชั่งน้ำหนักเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (ตอนต้น - ตอนปลาย) (แบบรวม)
» ผลการชั่งน้ำหนักเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น - ตอนปลาย) (แบบรวม)
» รายงาน (แบบกราฟ)
» รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพ (กราฟ)
» รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนที่พบโรค/ความผิดปกติ (กราฟ)
» รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียน ที่พบโรค/ความผิดปกติ มาก 5 ลำดับแรก (กราฟ)
» รายงานแสดงผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) (กราฟ)
» รายงานแสดงผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) (กราฟ)
» รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียน ในรูปแบบตาราง จำแนกตามสังกัด
» รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียน ในรูปแบบกราฟ จำแนกตามสังกัด
» รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียน ในรูปแบบตาราง จำแนกตามเขตพื้นที่
» รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียน ในรูปแบบกราฟ จำแนกตามเขตพื้นที่
» รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียน ในรูปแบบตาราง จำแนกตามศูนย์ประสานงาน
» รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียน ในรูปแบบกราฟ จำแนกตามศูนย์ประสานงาน
» รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียน จำแนกตามสังกัด เขตพื้นที่ และศูนย์ประสานงาน