Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

รายงานมาตรฐานในระบบงานของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

รายงานมาตรฐานในระบบงานของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

ระบบงานห้องบัตร
» รายงานรายชื่อผู้ป่วยนอกแยกตามสิทธิการรักษา ศูนย์ฯ | ศูนย์ฯสาขา

ระบบงานซักประวัติและตรวจรักษา
» รายงานสรุปกิจกรรมสำคัญของสถานพยาบาลสุขภาพแม่ข่าย ศูนย์ฯ | ศูนย์ฯสาขา
» รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง

ระบบงานตรวจรักษาของแพทย์
» รายงานสรุปกิจกรรมสำคัญของสถานพยาบาลสุขภาพแม่ข่าย
» รายงาน 10 อันดับโรค
» รายงานจำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค
» รายงานรายชื่อผู้ป่วยนอกที่มารับบริการรายวัน
» รายงานจำนวนผู้ป่วยว่าด้วยโรคติดต่อที่สำคัญ (รง.๕๐๖)
» รายงานรายชื่อผู้ป่วยใหม่ในแต่ละวัน
» รายงานสรุปผู้ป่วยนัด
» รายงานสถิติผู้ป่วย จำแนกตามจังหวัดที่แจ้งว่าเป็นที่อยู่อาศัย
» รายงานตามช่วงอายุผู้ป่วยของงานสร้างเสริมสุขภาพ

ระบบงานคลินิกทันตกรรม
» ไม่มีรายงานในระบบ

ระบบงานชันสูตรโรค
» รายงานรายการตรวจ LAB
» รายงานชุดรายการตรวจ LAB
» รายงานสถิติแยกตามประเภทงานชันสูตร
» รายงานรายชื่อผู้ป่วยที่มาตรวจ LAB
» รายงานจำนวนผู้ป่วยเข้าตรวจ
» รายงานทะเบียนสิ่งส่งตรวจที่ส่งตรวจกองชันสูตรโรค

ระบบงานรังสีวินิจฉัย

ระบบงานคลินิกวัณโรค
» บัตรรายงานผู้ป่วย แบบ รง.506
» รายงานผู้ป่วยวัณโรคใหม่และรักษาซ้ำ
» รายงานการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน
» รายงานการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคออกจากทะเบียน
» รายงานการมารับยา
» รายงานผลการรักษาวัณโรค
» รายงานความก้าวหน้าการรักษาโรคด้วยระบบยาระยะสั้น
» รายงานผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น

ระบบงานห้องจ่ายยาและบริหารเวชภัณฑ์
» รายงานห้องจ่ายยา
» รายงานสรุปใบสั่งยารายวัน
» รายงานรายละเอียดใบสั่งยารายวัน
» รายงานปริมาณและมูลค่ายา/เวชภัณฑ์ที่จ่ายให้ผู้ป่วย
» รายงานการจ่ายยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ต่อจิตประสาท
» รายงานค่ายาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกแยกเป็นในเวลาและนอกเวลาราชการ
» รายงานผู้มารับยาทั้งหมดและแยกเป็นในเวลา/นอกเวลาราชการ
» รายงานปริมาณยา/เวชภัณฑ์ที่จ่ายให้ผู้ป่วย (รวบยอด)
» รายงานการประเมินการสั่งใช้ยา DUE
» รายงานการจ่ายยาสามัญประจำบ้าน
» รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR)
» รายงานบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง
» รายงานคลังยาและเวชภัณฑ์ใหญ่
» รายงานรายการยา/เวชภัณฑ์
» รายงานมูลค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จ่ายให้หน่วยงานต่างๆ
» รายงานพัสดุประจำปี
» รายงานสรุปยอดการใช้ยา
» รายงานปริมาณยาต่ำกว่าปริมาณสำรอง
» รายงานรายการยาที่ใกล้หมดอายุคลังใหญ่
» รายงานสต็อกการ์ดคลังใหญ่
» รายงานยา/เวชภัณฑ์คงเหลือคลังใหญ่
» รายงานใบรายการยา/เวชภัณฑ์ที่จ่ายให้หน่วยงานต่างๆ
» รายงานคลังยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการ

ระบบงานห้องรับเงิน
» รายงานสรุปการเงิน(งบแยกยอด)
» รายงานผู้ป่วยนอกที่ลดหย่อนแยกตามสิทธิการรักษา
» รายงานรายได้ตามสิทธิการรักษา
» รายการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(นค.1)
» รายงานจำนวนรายได้จากผู้ป่วยนอกจำแนกตาม ใน/นอกเวลาราชการ
» รายงานการให้บริการตามหลักประกันสุขภาพ แยกตามประเภทการบริการ
» ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล(ประกันสังคม)
» ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล(ต้นสังกัด)
» รายงานสรุปการเงินรายวัน

ระบบงานคลินิกสุขภาพเด็กดี
» รายงานการเฝ้าระวังด้านโภชนาการ 0-5 ปี
» รายงานเฝ้าระวังด้านพัฒนาการของเด็ก
» รายงานเฝ้าระวังโภชนาการเด็กในคลินิก
» รายงานทะเบียนการเฝ้าระวังเด็กขาดสารอาหาร
» รายงานบัญชีรายชื่อผู้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน
» รายงานการใช้วัคซีน
» รายงานจำนวนเด็กได้รับการตรวจสุขภาพและพัฒนาการครบตามเกณฑ์
» รายงานจำนวนเด็กได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต พบความผิดปกติ
» รายงานจำนวนเด็กได้รับการเฝ้าระวังพัฒนาการ พบความผิดปกติ
» รายงานจำนวนเด็กได้รับการตรวจสุขภาพพบโรค
» รายงานเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน
» รายงานการส่งต่อเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่พบความผิดปกติ
» รายงานกราฟการเจริญเติบโตของผู้มารับบริการ
» รายงานการรับวัคซีนตาม Lot No. ที่กำหนด
» รายงานจำนวนเด็กที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าค่าที่กำหนด
» รายงานรายชื่อผู้ป่วยนัดที่ไม่มาตามนัด
» รายงานชื่อที่อยู่ของเด็กที่ได้รับวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 3 (ตามระบบปกติ) ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
» รายงานรายชื่อผู้ป่วยที่มีภาวะทางโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ไม่มาตามนัด
» รายงานรายชื่อผู้ป่วยนัด