Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

แบบฟอร์มและเอกสารคู่มือระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

แบบฟอร์มและเอกสารคู่มือระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

คู่มือแบบบันทึกข้อมูลระบบงานสาธารณสุขและระบบงานควบคุมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
» คู่มือแบบบันทึกข้อมูลระบบงานสาธารณสุขและระบบงานควบคุมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน Download
» แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตามภาคผนวก ก ในคู่มือฯ Download

นิยามและการบันทึกข้อมูลรายงานสุขภาพและสาธารณสุขของสำนักอนามัย (MIS)
คู่มือการบันทึกข้อมูลรายงานสุขภาพและสาธารณสุขของสำนักอนามัย Download
นิยามรายงาน MIS แต่ละหัวข้อ Download
» งานบริการผู้ป่วยนอก นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานอนามัยแม่และเด็ก นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานคลินิกสุขภาพเด็กดี นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานอนามัยโรงเรียน นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานบริการผู้สูงอายุ นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานสุขภาพจิต นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานสงเคราะห์ทางสาธารณสุข นิยาม | บันทึกข้อมูล
» รายงานการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานโภชนาการ
1. โภชนาการทุกกลุ่มอายุ นิยาม | บันทึกข้อมูล
2. โภชนาการเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล สังกัด กทม. นิยาม | บันทึกข้อมูล
3. โภชนาการเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล สังกัด สพฐ. นิยาม | บันทึกข้อมูล
4. โภชนาการเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล สังกัด เอกชน นิยาม | บันทึกข้อมูล
5. โภชนาการเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัด กทม. นิยาม | บันทึกข้อมูล
6. โภชนาการเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัด สพฐ. นิยาม | บันทึกข้อมูล
7. โภชนาการเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัด เอกชน นิยาม | บันทึกข้อมูล
8. โภชนาการเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัด กทม. นิยาม | บันทึกข้อมูล
9. โภชนาการเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. นิยาม | บันทึกข้อมูล
10. โภชนาการเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัด เอกชน นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานทันตสาธารณสุข นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานการพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข
1. งานการพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข นิยาม | บันทึกข้อมูล
2. รายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) นิยาม | บันทึกข้อมูล
3. รายงานการพยาบาลในสถานที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (HHC)
1. การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) นิยาม | บันทึกข้อมูล
2. การรับ-ส่งต่อการดูแลสุขภาพที่บ้าน นิยาม | บันทึกข้อมูล
3. ส่งต่อมารดาทารกหลังคลอด นิยาม | บันทึกข้อมูล
4. รายงานการพยาบาลสาธารณสุขของสำนักอนามัย นิยาม | บันทึกข้อมูล
5. จำนวนผู้ป่วยในชุมชน จำแนกตามโรคที่พบบ่อยและพยาบาลผู้รับผิดชอบผู้ป่วย
ตามผลงานการปฏิบัติงานในชุมชน นิยาม | บันทึกข้อมูล
6. โครงการที่ดำเนินการของศูนย์บริการสาธารณสุขโดยพยาบาลวิชาชีพ (ในศูนย์) นิยาม | บันทึกข้อมูล
7. โครงการที่ดำเนินการของศูนย์บริการสาธารณสุขโดยพยาบาลวิชาชีพ (นอกศูนย์) นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานควบคุมโรค
1. งานควบคุมโรค (ศูนย์ฯ) นิยาม | บันทึกข้อมูล
2. งานเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์บริการสาธารณสุข (รง.506) นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานการป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
1. รายงานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการติดยาเสพติด ของคลินิกยาเสพติด นิยาม | บันทึกข้อมูล
2. รายงานผลการให้บริการผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น นิยาม | บันทึกข้อมูล
3. รายงานผลการโปรแกรมจิต สังคม บำบัด (BMA Matrix Model) สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด นิยาม | บันทึกข้อมูล
4. รายงานคลินิกบำบัดบุหรี่ นิยาม | บันทึกข้อมูล
5. รายงานการดูแลผู้ใช้แอลกอฮอล์ นิยาม | บันทึกข้อมูล
6. รายงานสรุปข้อมูลผู้บำบัดยาเสพติด นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานเภสัชกรรม (ศูนย์บริการสาธารณสุข)
1. งานเภสัชกรรม นิยาม | บันทึกข้อมูล
2. งานเภสัชกรรมแยกตามคลินิก นิยาม | บันทึกข้อมูล
3. งานเภสัชกรรมตามตัวชี้วัด RDU นิยาม | บันทึกข้อมูล
4. งานเภสัชกรรมตามตัวชี้วัด DDDs นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานชันสูตรสาธารณสุข
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเครือข่าย นิยาม | บันทึกข้อมูล
2. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย นิยาม | บันทึกข้อมูล
3. ห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานสาธารณสุขมูลฐาน นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานหลักประกันสุขภาพ
1. สรุปข้อมูลค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก(OP) (แบบที่ 1) นิยาม | บันทึกข้อมูล
2. สรุปข้อมูลค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก(OP) (แบบที่ 2) นิยาม | บันทึกข้อมูล
» งานสัตวแพทย์ นิยาม | บันทึกข้อมูล