Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

เอกสารขอเห็นชอบการดำเนินการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
เอกสารขอความเห็นชอบให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
» ปีงบประมาณ 2562
1) รายละเอียดและข้อกำหนดในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)
2) แนวทางการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)
3) แบบฟอร์มการให้บริการ Service Report สำหรับการแจ้งปัญหาให้บริษัทฯ ทางโทรสาร
4) คู่มือการใช้งานระบบการให้บริการและแจ้งปัญหาออนไลน์
5) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของบริษัท แอ็บสแตรคฯ ด้านระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล
6) ตารางรายละเอียด Version ปัจจุบันของระบบ (HCIS)
 
» ปีงบประมาณ 2561
1) รายละเอียดและข้อกำหนดในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)
2) แนวทางการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)
3) แผนบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)
4) รายละเอียดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)(PM) สนอ. มีดังนี้
5) ตารางการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)(PM) สนอ. มีดังนี้

» ปีงบประมาณ 2560
1) รายละเอียดและข้อกำหนดในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)
2) แนวทางการแจ้งปัญหาการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)
3) แผนบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)
4) รายละเอียดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ (HCIS)(PM) สนอ.
6) เอกสารแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (CM) สนอ.
7) แบบฟอร์มการให้บริการ Service Report สำหรับการแจ้งปัญหาให้บริษัทฯ ทางโทรสาร
8) ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ที่ให้บริการ
9) สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่เข้าไปดำเนินการ
10) ตารางรายละเอียด Version ปัจจุบันของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
11) สัญญาและข้อกำหนดในการดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์

การดำเนินการรหัสผู้ใช้และสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
» หนังสือแจ้งการดำเนินการรหัสผู้ใช้ Download
» แนวทางการขอรหัสผู้ใช้ HCIS Download
» แบบขอรหัสผู้ใช้ (User ID) Download

ปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้งานในระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
การปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)
» ปีงบประมาณ 2560
» ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงรายงานด้านเภสัชกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข ในส่วนของรายงานกิจกรรมสาธารณสุขของสำนักอนามัย (MIS) ของระบบงานสารสนเทศส่วนกลาง
» ขอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ระบบงานคลินิกตรวจรักษา ในส่วนของระบบงานห้องบัตร
» ขอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ระบบงานคลินิกตรวจรักษา ในส่วนของระบบงานตรวจรักษาของแพทย์ และระบบงานซักประวัติและตรวจรักษา
» ขอให้เพิ่มเติมรายงานกิจกรรมของนักกายภาพบำบัดในส่วนของรายงานกิจกรรมสาธารณสุขของสำนักอนามัย (MIS) ของระบบงานสารสนเทศส่วนกลาง
» ขอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ระบบงานสารสนเทศส่วนกลาง ในส่วนของรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (EIS)
» ขอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ระบบงานส่งเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่มที่สำคัญ ในส่วนของคลินิกโรคเบาหวานและคลินิกโรคความดันโลหิตสูง
» ขอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ในส่วนของรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงระบบงานสารสนเทศส่วนกลาง ในส่วนของรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง(EIS) สำหรับเมนูของผู้บริหาร
» ขอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ระบบงานส่งเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่มที่สำคัญ ในส่วนของคลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และคลินิกโรคหอบหืด