Main Menu
BANGKOK PORTAL


กิจกรรมและข่าวสารของสลป.

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ พร้อมเตรียมการนำเข้าและโอนย้ายข้อมูลระบบสารสนเทศเดิมของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ระบบสารบรรณของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ระบ
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ พร้อมเตรียมการนำเข้าและโอนย้ายข้อมูลระบบสารสนเทศเดิมของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ระบบสารบรรณของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ระบบสารบรรณของสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต ระบบหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และระบบการจัดเก็บเอกสาร (คำสั่งกรุงเทพมหานคร) เข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) และการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On ตามขอบเขตของงานฯ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล