Main Menu
BANGKOK PORTAL


กิจกรรมและข่าวสารของสลป.

นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ  ในการตรวจราชการ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
โดยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การบริหารจัดการขยะ และแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  รวมถึงผลการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไข ปรับปรุงตามที่ได้รับคำแนะนำของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครทั้งสองท่าน ครั้งมาให้คำแนะนำในครั้งแรก
ในโอกาสนี้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จะปรับปรุง พัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว