Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ปี พ.ศ. 

2562 

 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562

 

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562

 

ปี พ.ศ. 

2563 

 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

 

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563

 

-  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักสิ่งแวดล้อม
มิติที่ 2 ข้อ 2.4.3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปี พ.ศ.

2563 

 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

 

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563