Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

สำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อม
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
e-mail : environment@bangkok.go.th
รายละเอียด อื่นๆ : รถประจำทางที่ผ่าน : 12, 13, 24, 36, 54, 69, 73, 92, 117, 504, 538

 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน
ผู้อำนวยการสำนัก 0-2203-2902
รองผู้อำนวยการสำนัก (เทคนิค) 0-2203-2903
รองผู้อำนวยการสำนัก (บริหาร) 0-2203-2900
สำนักงานเลขานุการ 0-2203-2906
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2203-2908
  - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 0-2203-2910
  - ฝ่ายการคลัง         0-2203-2911
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0-2203-2916
  - กลุ่มงานนิติการ 0-2203-2918
กองนโยบายและแผนงาน    0-2203-2920
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2203-2920
  - กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 0-2203-2923
  - กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 0-2203-2926
  - กลุ่มงานสารสนเทศ 0-2203-2928
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 0-2203-2956
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2203-2947
  - กลุ่มงานควบคุมมลพิษ 1 0-2203-2951
  - กลุ่มงานควบคุมมลพิษ 2 0-2203-2953
  - กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง 0-2203-2954
  - กลุ่มงานยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 0-2203-2955
  - กลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 0-2126-6906
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0-2203-2992
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2203-2931
  - กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 0-2203-2934
  - กลุ่มงานบริการวิชาการ 0-2203-2936
  - ส่วนบริการจัดการมูลฝอย 0-2203-2940
  - ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย 0-2203-2938
  - ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด 0-2203-2941
  - ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล 0-2203-2946 
  - ฝ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 0-2203-2492
  - ศูนย์ประสานอ่อนนุช หนองแขม 0-2203-2946
กองกำจัดมูลฝอย 0-2203-2960
  - กลุ่มงานวิศวกรรม 0-2203-2962
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2203-2964
สำนักงานสวนสาธารณะ 0-2203-2966
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2203-2968
  - กลุ่มงานวิชาการ 0-2203-2975
  - กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ 0-2203-2976
  - กลุ่มงานออกแบบสวน 0-2203-2979
  - ฝ่ายซ่อมบำรุง 0-2203-2981
  - ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา 0-2203-2982
  - ส่วนสวนสาธารณะ 1 0-2203-2985
  - ส่วนสวนสาธารณะ 2 0-2203-2988