- การขอใช้สถานที่สวนสาธารณะ ดาวน์โหลด
- การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล ดาวน์โหลด
- การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด
- การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว ดาวน์โหลด
- การบริการน้ำประปาและภาชนะรองรับน้ำ พร้อมน้ำประปา ดาวน์โหลด