Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(
Community Development and Social Welfare Section Section)
ชั้น 3 อาคารสุโขทัย
โทร 02 243 5311-5 ต่อ 5438-39
หรือโทร 02 241 4504
โทรสาร 02 243 5311-5 ต่อ 5439
E-mail : dusitbangkok@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/Dusit.Cdd


นางชุติสา ศาสตร์สาระ
ว่าที่ร้อยตรี ทรัพย์ ศิริวชิราภรณ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โทร 02 243 5311-5 ต่อ 5438

 

อำนาจหน้าที่

 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม  ทั้งทางด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  อนามัย  และคุณภาพชีวิต  เช่น  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน  องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน  การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย  การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน  กองทุนพัฒนาชุมชน  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  การปรับปรุงชุมชน  การรื้อย้ายชุมชน  การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว  การส่งเสริมอาชีพ  การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต  การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด  การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก  การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและลานกีฬาในชุมชน การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  งานสภาเยาวชนเขต  การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  งานสภาวัฒนธรรมเขต  งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยวและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดแบบฟอร์ม 
-  
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


** ดาวน์โหลด บทบาทและอำนาจหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (PDF)** 

 
อัตราค่าธรรมเนียม
-
การให้บริการแบบฟอร์ม

ปรับปรุง 9 ก.พ. 2564