Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ


ฝ่ายเทศกิจ
(City Law Enforcement
 Section)

ชั้น 3 อาคารอภิบาลดุสิต
โทร 02 243 1480
โทรสาร -
E-mail : dusitbangkok@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/dusit.citypoliceนายเด่นดวง  ไทยวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
โทร 02 243 1480

 
 

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  การควบคุม  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติการทั่วไป  งานเกี่ยวกับคดี  และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ดาวโหลดแบบร้องทุกข์ร้องเรียน คลิกที่นี่ 
** ดาวน์โหลด บทบาทและอำนาจหน้าที่ เทศกิจ (PDF)**
 
อัตราค่าธรรมเนียม
-
การให้บริการ


 

 

แบบฟอร์ม

ปรับปรุง 31 มี.ค.59