Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการคลัง


ฝ่ายการคลัง
(
Finance Section)

ชั้น 2 อาคารราชวัตร
โทร 0 2243 5311-5 ต่อ 31-33
หรือโทร 0 2669 3486
โทรสาร 0 2243 5311-5 ต่อ 5433
E-mail : dusitbangkok@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/dusitfinanceนางณัฏฐ์ชฎามณฑ์ ชัยอำนาจ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
โทร 0 2243 5311-5  ต่อ 5430
 

อำนาจหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร  เงินอุดหนุนรัฐบาล  เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่  การเงินรับ  การเบิกจ่ายเงิน  การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร  การเก็บรักษาเงิน  การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ   การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน  การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร  การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร  การบริหารงบประมาณ  การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ  การจัดหาและควบคุมพัสดุ  การควบคุมทรัพย์สิน  การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์)  การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)  จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่  ระบบงานงบประมาณ  ระบบงานการเงิน  ระบบงานบัญชี  ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน  ระบบงานจัดซื้อ  ระบบงานจัดจ้าง  ระบบงานเงินเดือน  ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง  ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)  การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ คลิ๊กที่นี่ 
** ดาวน์โหลด บทบาทและอำนาจหน้าที่ ฝ่ายการคลัง (PDF)**
 
อัตราค่าธรรมเนียม
 -
การให้บริการ


 
แบบฟอร์ม

ปรับปรุง 26 เม.ย. 64