Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการศึกษา


ฝ่ายการศึกษา
(Education Section)

ชั้น 4 อาคารสุโขทัย
โทร 02 243 5311-5 ต่อ 5428-29
หรือโทร 0 2241 4803
โทรสาร 02 243 5311-5 ต่อ 5429
E-mail : dusitbangkok@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/dusit.edu

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
โทร 02 243 5311-5 ต่อ 5427
 
 
 

อำนาจหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป  การงบประมาณ  การเงิน  การบัญชีและการพัสดุ  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  งานกิจกรรมและยุวกาชาด  และทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  จัดพิธีการ  และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่  สวัสดิการ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝ่ายการศึกษา  การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู  การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา  การนิเทศการศึกษา  การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุม  สัมมนา  การนิเทศและตรวจเยี่ยม  การสนับสนุนงานวิชาการ  วิจัย  ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา  จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน  ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดแบบคำขออนุญาต คลิกที่นี่ 
** ดาวน์โหลด บทบาทและอำนาจหน้าที่ ฝ่ายการคลัง (PDF)**

 
อัตราค่าธรรมเนียม
-
 
การให้บริการ

แบบฟอร์ม

ปรับปรุง 26 เม.ย. 64