Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(
Public Cleansing and Public Park Section)

-
โทร 0 2585 9983
โทร/โทรสาร 0 2587 0923
E-mail : dusitbangkok@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/dusit.cleaningนายแหวน เพ็ชรตะกั่ว
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร 02 587 0923
 

อำนาจหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม  การเก็บขนมูลฝอย  (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา  เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า)  การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้  การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ  การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ  การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน  สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดแบบคำขออนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่ 
** ดาวน์โหลด บทบาทและอำนาจหน้าที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ (PDF)**
 
อัตราค่าธรรมเนียม
 
การให้บริการ


 


 
แบบฟอร์ม

ปรับปรุง 2 ก.ค. 62