Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้


ฝ่ายรายได้
(
Revenue Section)
ชั้น 3 อาคารเปรมประชากร
โทร 02 243 5311-5 ต่อ 5424-26
โทร 0 2224 4796
โทรสาร 02 243 5311-5 ต่อ 5426
E-mail : dusitbangkok@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/dusit.rdนางอนุกูล ผ่องศรี
หัวหน้าฝ่ายรายได้
โทร 02 243 5311-5 ต่อ 5424

 

อำนาจหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่  ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเช่า  ค่าบริการ  และรายได้อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย)  การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต  การดำนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี  การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท  การรายงานการจัดเก็บภาษี  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดแบบคำขออนุญาต  คลิกที่นี่ 
** ดาวน์โหลด บทบาทและอำนาจหน้าที่ ฝ่ายรายได้ (PDF)**
 
อัตราค่าธรรมเนียม
 
การให้บริการแบบฟอร์ม

ปรับปรุง 26 เม.ย. 64