Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(
Environment and Sanitation Section)

ชั้น 3 อาคารเปรมประชากร
โทร 02 243 5311-5 ต่อ 5421-23
โทรสาร 02 243 5311-5 ต่อ 5423
E-mail :
envidusit@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/


นางสาววีระวัลย์ ชาคริตนิรันดร์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
โทร 02 243 5311-5 ต่อ 5422

 

อำนาจหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร  การสุขาภิบาล  สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การสุขาภิบาลตลาด  สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ  การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  การควบคุมมลพิษ  การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  การควบคุมจัดการ  กำจัด  ห้าม  ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่ เอกชน  การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง  การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ  เช่น  กฎหมายว่าด้วยอาหาร  การใช้สารระเหย  คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่  โรงงาน  เป็นต้น  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดแบบคำขออนุญาต  คลิกที่นี่
** ดาวน์โหลด บทบาทและอำนาจหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ (PDF)
 
อัตราค่าธรรมเนียม
          อัตราค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่  

 
การให้บริการ 

 
แบบฟอร์ม

ปรับปรุง 26 เม.ย. 64