Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายทะเบียน


ฝ่ายทะเบียน
Registeration Section

ชั้น 1 อาคารเปรมประชากร
โทร 02 243 5311-5 ต่อ 5414-16
โทรสาร 02 243 5311-5 ต่อ 5416
E-mail : dusitbangkok@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/Registration.dusit

นายสุวัฒน์ วิมลจิตต์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

 
อำนาจหน้าที่

 มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป
                 -  ทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด-แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านการแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เช่น การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน การแจ้งรื้อถอนบ้าน การพิจารณาตั้งชื่อ ถนน ตรอก ซอย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารทางทะเบียนราษฎร การคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร การให้บริการงานทะเบียนแก่บุคคลต่างด้าว บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
                 -   ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลที่มีอายุ ๗ ปีจนถึง ๗๐ ปี กรณีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด
                 -   ทะเบียนทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนชื่อบุคคลและทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล เช่น การเปลี่ยนชื่อตัวการตั้งชื่อรอง การตั้งชื่อสกุล การร่วมใช้ชื่อสกุล การใช้ชื่อสกุลตามบิดา/มารดา การใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสทะเบียนครอบครัว เช่น การจดทะเบียนสมรส/หย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การรับ/เลิกรับบุตรบุญธรรม

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
              นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตและกรรมการชุมชน รวมทั้งหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดแบบคำขออนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม  คลิกที่นี่
แจ้งก่อนถึง  คลิกที่นี่ 
** ดาวน์โหลด บทบาทและอำนาจหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน (PDF)**
อัตราค่าธรรมเนียม

การให้บริการ
 


 

แบบฟอร์ม

ปรับปรุง 9 ก.พ.2564