Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มติดต่อราชการ ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
10/12/2014 คำร้องการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ (PDF) ดาวน์โหลด
10/12/2014 คำร้องการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ (Word) ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (PDF) ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (Word) ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร (PDF) ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร (Word) ดาวน์โหลด
10/12/2014 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ (PDF) ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ (Word) ดาวน์โหลด
10/12/2014 คำร้องขออนุญาตโฆษณา (PDF) ดาวน์โหลด
10/12/2014 คำร้องขออนุญาตโฆษณา (Word) ดาวน์โหลด
10/12/2014 สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน (PDF) ดาวน์โหลด
10/12/2014 สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน (Word) ดาวน์โหลด
10/12/2014 บันทึก ป.ค.14 ดาวน์โหลด
10/12/2014 ใบแจ้งการขุดดิน ถมที่ แบบ ค.1 ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่(แนบกับ น.7) (แบบ น.8 ) ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7) ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต (แบบ น.6 ) ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุม (แบบ น.5) ดาวน์โหลด
10/12/2014 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4 ) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2