Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร  การสุขาภิบาล  สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การสุขาภิบาลตลาด  สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ  การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  การควบคุมมลพิษ  การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  การควบคุมจัดการ  กำจัด  ห้าม  ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน  การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง  การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ  เช่น  กฎหมายว่าด้วยอาหาร  การใช้สารระเหย  คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่  โรงงาน  เป็นต้น  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดแบบคำขออนุญาต  คลิกที่นี่
          อัตราค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่  
  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ต.ค. 61