Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายโยธา

  
ฝ่ายโยธา

          มีอำนายหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง  การซ่อมแซม  และการปรับปรุงโรงเรียน  ถนน  ตรอก  ซอย  ทางเท้า  ผิวจราจร  สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม  การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า  การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค  การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขต  เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน  ตรอก  ซอย  การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  การบำรุงดูแลรักษา คู  คลอง  ทางหรือท่อระบายน้ำ  สะพานข้ามคลอง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ  การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย  การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ  การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต   การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง  การทาสีขอบคันหิน  การทาสีตีเส้น  รวมถึงเส้นทแยงเหลือง  การจัดทำคันชะลอความเร็ว  การติดตั้ง guard-rail  อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน  และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การควบคุมการก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่  
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ต.ค. 61