Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ

 

ฝ่ายเทศกิจ

            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  การควบคุม  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติการทั่วไป  งานเกี่ยวกับคดี  และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่  

 
 
ปรับปรุงข้อมูล 
1 ต.ค. 61