Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
         
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม  การเก็บขนมูลฝอย  (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา  เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า)  การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้  การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ  การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ  การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน  สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
         
         รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดแบบคำขออนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ 

 ปรับปรุงข้อมูล 
1 ต.ค. 61