Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้

 
ฝ่ายรายได้

          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่  ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเช่า  ค่าบริการ  และรายได้อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย)  การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต  การดำนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี  การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท  การรายงานการจัดเก็บภาษี  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดแบบคำขออนุญาต  คลิกที่นี่
 
ปรับปรุงข้อมูล
30 ก.ย. 61