Main Menu
BANGKOK PORTAL


โทรศัพท์


การรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลทางโทรศัพท์

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  สำนักงานเขตดุสิต

หมายเลข 0 2585 9983 หรือ 0 2587 0923 ในวันและเวลาราชการ