Main Menu
BANGKOK PORTAL


การคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน

ผังแสดงขั้นตอนการคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน
ตามโครงการแจ้งก่อนถึง

 


ประชาชนโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ขอคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน
 


 
ขั้นตอนที่ 1  เจ้าหน้าที่รับข้อมูลจากประชาชนทางโทรศัพท์  และกรอกข้อมูลตามแบบรายการ  ดังนี้
  1. รายการชื่อตัว  ชื่อสกุล  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้อง
  2. รายการเอกสารทางทะเบียนที่ขอคัดและรับรอง  พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
  3. ตรวจสอบและพิจารณาความมีส่วนได้เสียระหว่างผู้ร้องกับเอกสารที่ต้องการคัดรับรอง
  4. นำแบบรายการข้อมูลที่จัดทำขึ้นตามข้อ 1-3  จัดส่งให้หัวหน้ากล่มงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเอกสารที่ขอคัดและรับรอง  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


 
กลุ่มงาน
ทะเบียนราษฎร
กลุ่มงาน
ทะเบียนบัตรประจำตัว
ประชาชน
 
กลุ่มงาน
ทะเบียนทั่วไป

ขั้นตอนที่ 2  หัวหน้ากลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ  ค้นหา  เอกสาร  ตามรายการที่ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบ  คัดและรับรอง
 
 
กรณีตรวจพบเอกสาร กรณีตรวจไม่พบเอกสาร


ขั้นตอนที่ 3

   3.1ดำเนินการคัดและรับรองเอกสารที่ผู้ร้อง
       แจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบ

   3.2 โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจสอบเอกสาร
       ให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 นาที  พร้อมนัด
       วันและเวลาที่จะมารับเอกสาร โดยแจ้งชื่อ
       เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้ทราบ

หมายเหตุ ชำระค่าธรรมเนียมตามแต่กรณี
ขั้นตอนที่ 3

   3.1 โทรศัพท์แจ้งผลการตรวจสอบเอกสาร
        ให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 นาที

   3.2 หากผู้ร้องมีความจำเป็นต้องใช้เอกสาร
       จะแนะนำให้ผู้ร้องมายื่นคำร้อง
       เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ระบุสาเหตุกรณีการ
       ตรวจไม่พบเอกสาร ลงในคำร้องเพื่อผู้ร้อง
       จะได้นำไปใช้ประกอบการดำเนินการ
       ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป