Main Menu
BANGKOK PORTAL


คลังความรู้ชาวดุสิต

องค์ความรู้การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สำนักงานเขตดุสิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔)
ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
 


องค์ความรู้การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ สำนักงานเขตดุสิต

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

 
สำนักงานเขตดุสิตได้ดำเนินการการสร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ  จำนวน  3  กลุ่ม   ดังนี้


CoP 1  กลุ่มองค์ความรู้เรื่องการเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

          ขอบเขตองค์ความรู้

1.1   สมาชิกกลุ่ม

1.2   องค์ความรู้เรื่องการเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

1.3   กลุ่มบุคคลที่จะต้องทำการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ

1.4   สรุปผลการดำเนินการ

 อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่ 
 


CoP 2  กลุ่มอาหารปลอดภัยเขตดุสิต เรื่อง การพัฒนาความรู้และเทคนิคการเลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัย

          ขอบเขตองค์ความรู้

          2.1 สมาชิกกลุ่ม

          2.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย

          2.3 หลัก 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย

          2.4 วิธีเลือกซื้ออาหาร

          2.5 หลักในการเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์

          2.6 การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

          2.7 การตรวจประเมินแผงลอยจำหน่ายอาหาร

          2.8 สรุปผลการดำเนินการ


 อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่
 


CoP 3   กลุ่มชุมชนคนรักภาษี  เรื่อง การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินให้มีประสิทธิภาพ

          ขอบเขตองค์ความรู้

          3.1 สมาชิกกลุ่ม

          3.2 ประเภทของภาษี

          3.3 การเสียภาษี

          3.4 ประวัติความเป็นมาของภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          3.5 หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน

          3.6 การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินตามอัตราค่าเช่ามาตรฐานกลาง

          3.7 สรุปผลการดำเนินการ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่