Main Menu
BANGKOK PORTAL


ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำนักงานเขตดุสิต (ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561)


ปรับปรุงข้อมูล
20 ก.ย. 61