Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลทั่วไปของเขต

ที่ตั้ง อาณาเขต ขนาดพื้นที่ 
สำนักงานเขตดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 317 ถนนสุโขทัย ริมคลองเปรมประชากร แขวงดุสิต 
เขตดุสิต ติดกับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีพื้นที่ขนาด 10.66 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ คลองบางซื่อและคลองประปา
ทิศใต้  ติดต่อกับ เขตพระนครและเขตป้อมปรามฯ
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทางรถไฟสายเหนือติดต่อ เขตพญาไทกับเขตราชเทวี
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นพื้นที่ของเขตบางพลัด

พื้นที่และลักษณะการใช้พื้นที่ตามผังเมืองกรุงเทพมหานคร
จำนวนพื้นที่เขตดุสิต                 10.66 ตารางกิโลเมตร
จำนวนพื้นที่ตั้งสถานที่ราชการ   2.5964 ตารางกิโลเมตร
จำนวนพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย    0.8664 ตารางกิโลเมตร
จำนวนพื้นที่คลอง                  0.3867 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่การปกครอง แบ่งเป็น 5 แขวง ดังนี้
1.  แขวงดุสิต                พื้นที่   2.238   ตารางกิโลเมตร
2.  แขวงวชิรพยาบาล      พื้นที่   1.074   ตารางกิโลเมตร
3.  แขวงสวนจิตรลดา      พื้นที่   1.737   ตารางกิโลเมตร
4.  แขวงสี่แยกมหานาค   พื้นที่   0.339   ตารางกิโลเมตร
5.  แขวงถนนนครไชยศรี  พื้นที่   5.272   ตารางกิโลเมตร

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
วัดและสถานที่สำคัญทางศาสนาในเขตดุสิตข้อมูลสวนสาธารณะ 7 ประเภท  เขตดุสิต


http://203.155.220.118/green-parks-admin/reports/report10-list.php?dcode=1002