Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสัยทัศน์

พันธกิจ
๑. มีกิจดำรงรักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. เสริมสร้างอุทยานนครให้เด่นชัด
๓. อนุรักษ์วัดเวียงวังดั่งเมืองมรดก
๔. สร้างความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ทั้งด้านสาธารณภัย อาชญากรรม และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีร่วมกันในสังคมไทยที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
๖. พัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน
๗. ฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่โดยมุ่งสร้างสังคมที่น่าอยู่
๘. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของชุมชนตามครรลองวิถีไทย
๙. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ชุมชนตามครรองวิถีไทย
๑๐. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้สอดรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

 
แผนยุธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
1.แผนพัฒนากรุงเทพหมานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ระยะที่สอง (พ.ศ.2561-2565)
2.จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ / แผนพัฒนาเชิงพื้นที่