Main Menu
BANGKOK PORTAL


บุคลากรในหน่วยการเมือง

 

นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
เขตเลือกตั้งที่ ๕ (ดุสิต-ราชเทวี)


 

นางสาวกานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
เขตเลือกตั้งที่ ๕ (ดุสิต-ราชเทวี)


 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบกลุ่มกรุงเทพกลาง
พลตำรวจโท พลบูรณ์ ชำนาญกูล 
(รับผิดชอบเขตดุสิต เขตห้วยขวาง)


ปรับปรุงข้อมูล 12 มี.ค. 2563 

สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ดุสิต
โทรศัพท์ที่ทำงาน : -
โทรศัพท์มือถือ : -