Main Menu
BANGKOK PORTAL


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O25-28)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O26)

การเผยแพร่ความรู้โครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเงินอื่น ๆ
 (คลิกดูรายละเอียด)
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (คลิกดูรายละเอียด)
งานทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุ (คลิกดูรายละเอียด)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 (คลิกดูรายละเอียด)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล (O27)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
ข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก § หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
§ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
§ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 
§ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11
§ กฎ ก.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนายการระดับสูง พ.ศ. 2557
§  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
§  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
หลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากร §หลักเกณฑ์การรับโอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
§ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับโอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
§ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครจากข้าราชการประเภทหนึ่งไปเป็นข้าราชการอีกประเภทหนึ่ง
§ หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการมาบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
§ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
§ หลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
§ หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายข้าราชการครู สำนักพัฒนาสังคม
§ อนุมัติหลักการรับโอนข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ
§ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน
§ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการบริหารสถานศึกษา
§ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
§ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร § แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร § ระเบียบ ก.ก.ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560
§ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
§ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์
§ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน § มตามมติ ก.ก. ครั้งที่4/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
§ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ    
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)