Main Menu
BANGKOK PORTAL


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(O23)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (22/06/2564)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2564 (17/05/2564)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (23/04/2564)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (17/03/2564)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (18/02/2564)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (21/01/2564)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (16/12/2563)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (26/11/2563)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (20/10/2563)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (15/09/2563)